Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mirjam Bos Praktijk Mirror, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Cliënt waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Werkdagen, annulering, verplaatsing en omzetting consulten.

2.1. De werkdagen van de praktijk zijn woensdagmiddag 17:00 tot en met zaterdagmiddag 17:00. In overleg kan ook een afspraak worden gemaakt op andere dagen. Voor afspraken in het weekend, geldt een weekendtarief.

2.2. Indien een consult niet eerder dan binnen één werkdag voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, of als cliënt zonder mededeling niet verschijnt, wordt toch de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht. Ik bereken hiervoor een bedrag ter hoogte van één uur therapie. Dit in verband met de gereserveerde tijd. Als er sprake is van een overmacht situatie zoals ziekte o.i.d. dan geldt deze bepaling niet.

Artikel 3 Intellectuele eigendom  

3.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

3.2. Op al het materiaal op de website van Gebruiker Praktijk Mirror berust het copyright bij Gebruiker.

3.3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren en / of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 4 Betaling

4.1. Betaling dient steeds te geschieden gelijk na afloop van het consult. Dit kan contant of per pin. Voor telefonische consulten en consulten per skype dient vooraf betaald te worden, hiervoor krijgt u een factuur per mail. Alle overige verzonden facturen dienen binnen veertien dagen te worden betaald.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

5.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.5. Adviezen, werkmethodes en consult garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze en / of medische en / of psychiatrische hulpverlening.

5.6. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Gebruiker is sprake van een inspanningsverplichting.

5.7 Gebruiker is aangesloten bij Klachtenportaal zorg onder nummer 3625. Voor klachten kunt u zich melden bij klachtenportaalzorg.nl.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.

6.2. Informatie verstrekt door Cliënt via de website kan zonder voorafgaande toestemming van Cliënt anoniem door Gebruiker Praktijk Mirror openbaar worden gemaakt. Bronvermelding geschiedt alleen met toestemming van Cliënt.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Vindplaats en wijziging voorwaarden

8.1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.praktijkmirror.nl of op te vragen bij Gebruiker.

8.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

8.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.